Algemene voorwaarden

1. Definities en Algemene Beginselen

“Horsetrucksforrent.com” is een handels(merk)naam van de officiële onderneming Anemone Horse Carrier BV. Horsetrucksforrent.com wordt hierna aangeduid als HTFR.

“U” verwijst naar de klant (hoofdbestuurder) die de huurovereenkomst heeft getekend en bevoegd is het Voertuig te besturen. Voor alle duidelijkheid wordt met “u” de hoofdbestuurder, de persoon die de huur betaalt en/of de persoon die het Voertuig boekt bedoeld. Let wel dat, hoewel “u” naar meerdere personen kan verwijzen, wij met alle partijen een overeenkomst aangaan, maar over een bevestigde boeking alleen met de hoofdbestuurder kunnen spreken.

“Voertuig” is de paardenwagen die HTFR of een ander verhuurbedrijf – zoals ten tijde van de boeking aangegeven – aan u verhuurt, voor de overeengekomen duur van de huurovereenkomst, en verwijst tevens naar alle onderdelen en accessoires die daar bij aanvang van de huur op aangebracht zijn. 

“Schade” is alle schade aan het Voertuig (met inbegrip van de ruiten, lichten en spiegels), en – indien van toepassing – alle schade aan eigendommen van derden. 

“Onze Voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van onze diensten, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Geen enkele handeling van HTFR mag als aanvaarding van welke andere voorwaarden dan ook opgevat worden. Aanvaarding van de diensten of ondertekening van een overeenkomst geldt als afdoende bewijs van uw aanvaarding van deze voorwaarden. Wij kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, en raden u aan de website te bezoeken om te controleren of de voorwaarden die op u van toepassing zijn gewijzigd zijn.

Juistheid van informatie. Hoewel wij ernaar streven de juistheid van de informatie op deze website te waarborgen, zijn noch wij, noch onze aangesloten ondernemingen, leveranciers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle op deze website verstrekte informatie te beoordelen.

Wij zijn – onder andere – niet aansprakelijk wanneer iemand onder invloed van alcohol/drugs rijdt, opzettelijk schade veroorzaakt, of op onverhard terrein of zonder de vereiste voorzichtigheid en aandacht rijdt. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot daarmee verband houdende vorderingen.

Voorwaarden van uw overeenkomst met HTFROp het moment dat u dit mondeling bevestigt of op “Nu Boeken” klikt, doet u ons een aanbod om de diensten af te nemen. Wij aanvaarden dit aanbod zodra wij beiden de nodige betaling hebben ontvangen. Indien wij als vertegenwoordiger van het verhuurbedrijf optreden, aanvaarden wij uw aanbod als vertegenwoordiger van het verhuurbedrijf, indien het Voertuig via onze partners wordt gehuurd. Wanneer wij als vertegenwoordiger optreden, wordt dit op het moment van de boeking duidelijk aangegeven. Behoudens een dergelijke kennisgeving op het moment van de boeking, verhuurt HTFR het Voertuig aan u. Dezelfde regels zijn van toepassing, ongeacht of het Voertuig rechtstreeks van HTFR of van een ander verhuurbedrijf wordt gehuurd. Wanneer op enigerlei wijze een overeenkomst is aangegaan, heeft HTFR altijd het recht haar aanbod of overeenkomst binnen 5 dagen na de dag van betaling in te trekken. Ingeval van faillissement of enige andere omstandigheid waardoor u gedurende enige tijd niet over uw eigen vermogen kunt beschikken, staat het HTFR te allen tijde vrij de met u gesloten overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de overeenkomst tussen u en HTFR en die in onze Voorwaarden, zijn die in onze Voorwaarden van toepassing. In geval van ontbinding of opzegging van deze overeenkomst of enige bepaling daarin, blijven de overige bepalingen van toepassing. Indien de overige bepalingen als gevolg van deze nietigverklaring niet rechtsgeldig zijn, dient over deze bepalingen opnieuw onderhandeld te worden.

HTFR is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en tikfouten in de overeenkomst. 

Wij zijn verantwoordelijk voor schade die u als direct gevolg van onze schending van deze overeenkomst lijdt, indien de schade een te voorzien gevolg van onze schending van de overeenkomst is. Schade is te voorzien wanneer deze zowel door u als door ons op het moment dat onze overeenkomst tot stand kwam verwacht kon worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade die als neveneffect van de hoofdschade optreedt en die voor u en ons niet te voorzien was, en ook niet aansprakelijk voor – zonder enige beperking – winstderving, gemiste kansen of verlies van goodwill, of gevolgschade, schadevergoeding of onkosten.

Belangrijke informatie met betrekking tot wisselkoersen. Het is mogelijk dat, door schommelingen in de wisselkoersen, het bedrag dat op uw betaalpas in rekening wordt gebracht afwijkt van de prijs die wij op het moment dat u ermee akkoord gaat om voor een product of dienst te betalen vermelden. Eventuele verschillen zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoersen in de periode tussen het moment dat u boekt en het moment dat het bedrag op het afschrift van uw betaalpas wordt vermeld. Ook indien wij geld op uw rekening terugstorten, zullen wij het exacte bedrag terugstorten dat oorspronkelijk in rekening is gebracht; wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wisselkoersschommelingen die ertoe leiden dat u een hoger of lager bedrag terugkrijgt dan verwacht.

Gebruiksvoorwaarden van de website. Het is verboden een apparaat of softwareprogramma te gebruiken om direct of indirect met deze website te communiceren met als doel inhoud en/of andere gegevens, inclusief prijzen, op te halen, of een poging daartoe te doen. Het is tevens verboden de normale werking van deze website te verstoren, of een poging daartoe te doen. Elke activiteit die naar onze mening onze systemen overmatig belast of onder druk zet, zal beëindigd worden. Wij houden voortdurend toezicht op iedereen die onze website bezoekt, en activiteiten van geautomatiseerde systemen of personen die onredelijk veel zoekopdrachten uitvoeren, met als doel toegang tot informatie en/of prijzen te krijgen, zullen beëindigd worden, en de betreffende systemen/personen zal de verdere toegang tot onze websites ontzegd worden. Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Recensies van klanten. Ingevulde recensies kunnen – met als enig doel klanten over uw mening over de service en kwaliteit van het verhuurbedrijf te informeren – op onze website gezet worden, en door HTFR geheel of gedeeltelijk ten behoeve van onze platforms, sociale media, nieuwsbrieven, speciale promoties, mobiele applicaties of andere kanalen die aan HTFR toebehoren of door haar beheerd, gebruikt of gecontroleerd worden gebruikt worden. Door een recensie te geven, stemt u met het bovenstaande gebruik daarvan in. Wij behouden ons het recht voor om recensies naar eigen goeddunken aan te passen, te weigeren of te verwijderen. Recensies geven de persoonlijke mening weer van HTFR-klanten die na afloop van de huurtermijn een enquête hebben ingevuld. Deze meningen geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van HTFR weer.

Klachten. Als u niet tevreden bent over de huur, dient u dit zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 3 maanden na het inleveren van de paardenwagen te melden door contact met ons hoofdkantoor op te nemen. Na deze 3 maanden is HTFR of het verhuurbedrijf niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Het is voor ons moeilijk om een vordering met betrekking tot uw huur te beoordelen als deze niet op het moment van inlevering is ingediend.   Indien u een paardenwagen huurt bij een verhuurbedrijf waarvoor HTFR als vertegenwoordiger optreedt, zullen wij in geval van een probleem proberen te helpen door namens u contact met het verhuurbedrijf op te nemen.

Wet inzake bescherming van persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat HTFR in het kader van de uitvoering van de boeking en het verhuurproces een aantal persoonsgegevens verzamelt. U bent verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken; bij gebreke daaraan kan HTFR de boeking en/of de huur niet goed verzekeren. U hebt het recht door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te wissen. U kunt feitelijke onjuistheden in die gegevens corrigeren door ons een verzoek te zenden waarin u op de fout wijst. De gegevens zullen alleen voor de professionele doeleinden van het huurproces worden gebruikt.

Om ons in staat te stellen u effectief diensten te verlenen, kan HTFR van tijd tot tijd verzamelde gegevens aan andere bedrijven in of buiten de EU overdragen. Deze overdracht houdt geen enkele beperking in, en ons privacybeleid blijft volledig van toepassing. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, machtigt u HTFR International om tot een dergelijke overdracht over te gaan.

De vermelde Algemene Informatie en Algemene Voorwaarden zijn op het moment van de publicatie van dit document correct.

2. Randvoorwaarden: Wat hebt u nodig om een Voertuig te huren?

Rijbewijs.U dient in het bezit te zijn van een rijbewijs dat geldig is in het land waar de huur plaatsvindt, en in staat te zijn dit te tonen. Verlopen of voorlopige rijbewijzen worden niet geaccepteerd. U dient het rijbewijs ook tijdens de gehele huurtermijn bij u te dragen, zodat de plaatselijke autoriteiten het kunnen controleren.

Er vindt geen restitutie plaats indien een verhuurbedrijf in verband met niet-vermelde aantekeningen, of omdat u niet in staat bent een rijbewijs of een equivalent daarvan, of de vereiste informatie over aantekeningen te overleggen weigert een paardenwagen te leveren. Wij zijn niet aansprakelijk voor het voltooien van de reis, noch voor enige terugbetaling, compensatie of andere kosten die u in een dergelijk geval mocht dienen te voldoen. 

Let op: als u in het buitenland rijdt, hebt u mogelijk een internationaal rijbewijs nodig. Het is aan de bestuurder om na te gaan of hij een internationaal rijbewijs nodig heeft. Een internationaal rijbewijs treedt niet in de plaats van een gewoon rijbewijs: een volledig rijbewijs op naam van de hoofdbestuurder blijft vereist om de paardenwagen te kunnen huren, en elke bestuurder die een internationaal rijbewijs nodig heeft, dient beide documenten te allen tijde bij zich te dragen. Het internationale rijbewijs is alleen geldig indien het vergezeld gaat van het gewone rijbewijs. Als een internationaal rijbewijs vereist is, kunt u uw Voertuig niet ophalen zonder het internationale rijbewijs en uw gewone rijbewijs.

Wanneer de huur buiten het land waar u woont plaatsvindt, dient u tevens een geldige identiteitskaart of geldig paspoort te overleggen. Hoewel deze identiteitsdocumenten over het algemeen niet gevraagd worden als u in een lidstaat van de Europese Unie woont en de huur in een andere lidstaat van de Europese Unie plaatsvindt, wordt elk geval afzonderlijk beoordeeld. 

Betaling. U dient bij het ophalen een geldige betaalpas met een vervaldatum na de uiterste incheckdatum of een geldige HTFR-betaalkaart te tonen. 

Meer details vindt u in deel 3 – Betalingsvoorwaarden.

Bevestiging van uw reservering vindt (in de meeste gevallen) per ommegaande plaats, via het e-mailadres dat u bij de reservering hebt opgegeven. Wanneer u de paardenwagen via onze website reserveert, sturen wij u binnen 48 uur na de reservering (of – indien dit eerder is – ten minste 24 uur voor uw afhaaltijd) een e-mail om de beschikbaarheid te bevestigen. Vervolgens zullen wij u een reserveringsbevestiging sturen. U ontvangt uw overeenkomst pas nadat wij uw boeking hebben bevestigd en de betaling hebben ontvangen. Wij sturen alle correspondentie naar het bij de reservering opgegeven adres.

In de meeste gevallen zijn op uw reservering de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing. Wanneer de reservering binnen 48 uur voor het tijdstip van uw reservering geannuleerd wordt, wordt u 50% van de totale reserveringsprijs in rekening gebracht. Wanneer de reservering binnen 24 uur voor het tijdstip van uw reservering geannuleerd wordt, wordt u 100% van de totale reserveringsprijs in rekening gebracht. In geval van nood (paard kan niet deelnemen aan een wedstrijd, wedstrijd afgelast, enz.), dient u daarvan eerlijk bewijs te overleggen, zoals een verklaring van een dierenarts/-kliniek over een blessure, of ander bewijs van een noodgeval dat niet op voorhand kon worden voorzien. De beoordeling van de noodsituatie is altijd aan een medewerker van HTFR, en staat nooit ter discussie. 

Wanneer een paardenwagen te laat (na de afgesproken tijd), en met name na de sluitingstijd van het ophaalbedrijf (17.00 uur) wordt teruggebracht, brengt het systeem automatisch een extra dag in rekening. Dit kan ertoe leiden dat de volgende klant de paardenwagen niet op het juiste moment krijgt.

In geval van zgn. “no show”, wordt het door u betaalde bedrag niet gerestitueerd. Er is sprake van een “no show” wanneer:                                        

 • u wenst te annuleren, maar ons dit niet voor aanvang van de huurtermijn laat weten, of
 • u de paardenwagen niet op de afgesproken tijd en datum ophaalt, of
 • u nalaat de documentatie die vereist is om de paardenwagen op te halen te overleggen, of
 • u geen creditcard op naam van de hoofdbestuurder met voldoende saldo voor de borg van de paardenwagen kunt overleggen. 

Aanpassingen (wijzigingen in uw boeking) – u kunt op elk moment voordat de paardenwagen opgehaald dient te worden wijzigingen in uw boeking aanbrengen. Voor wijzigingen van uw boeking worden geen administratiekosten in rekening gebracht, maar de wijzigingen die u aanbrengt kunnen wel van invloed zijn op de huurprijs. Soms (niet vaak) kunnen wij een boeking alleen wijzigen door deze te annuleren en een andere aan te maken. In dat geval kunnen wij u namens het verhuurbedrijf annuleringskosten in rekening brengen. 

Indien u het Voertuig voor een langere termijn dan die oorspronkelijk in de huurovereenkomst is bepaald wilt houden, dient u eerst telefonisch contact met het hoofdnummer van HTFR op te nemen om de duur van de huurovereenkomst te verlengen. Het Voertuig is verzekerd voor de in de huurovereenkomst vermelde termijn. Tenzij door HTFR schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de contractpartij na het verstrijken van deze termijn jegens HTFR aansprakelijk voor eventuele schade.

Als wij wijzigingen in uw boeking aanbrengen: Zo nu en dan kan het nodig zijn dat er (na acceptatie) door ons of door het verhuurbedrijf wijzigingen in uw boeking worden aangebracht. In al deze gevallen zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk vóór het afhalen van de paardenwagen op de hoogte brengen, en zal u, indien de voorgestelde wijzigingen onaanvaardbaar zijn, een volledige restitutie aangeboden worden. In dergelijke gevallen zijn wij echter niet aanvullend aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die u als gevolg van dergelijke wijzigingen lijdt.

Als de paardenwagen niet kan worden opgehaald omdat de documentatie onvoldoende is of omdat er geen geldige creditcard kan worden overlegd, wordt dit als een “no show” behandeld, wat betekent dat u geen recht hebt op restitutie van gedane betalingen. 

Leverings- en ophaalvoorwaarden. U verbindt zich ertoe het Voertuig op de overeengekomen, in de huurovereenkomst aangegeven plaats, datum en tijd weer bij HTFR in te leveren. Indien u HTFR vraagt, en HTFR er schriftelijk mee instemt, om het Voertuig af te leveren of op te halen, kan het zijn dat u extra kosten in rekening gebracht worden en dat u aanvullende instructies dient te volgen. U dient dit op het moment van reservering te controleren. Let op: verhuurbedrijven zijn over het algemeen niet bereid een Voertuig bij een particulier adres af te leveren of op te halen. 

U dient het Voertuig op verzoek van HTFR onmiddellijk in te leveren. Indien het Voertuig niet op verzoek bij HTFR wordt ingeleverd, machtigt u HTFR bij dezen om uw terrein te betreden en al het nodige te doen om het Voertuig weer in te nemen. U bent aansprakelijk voor alle in verband met een dergelijke inname gemaakte kosten. HTFR kan elk Voertuig zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheidstelling innemen indien dit volgens HTFR voor haar eigen bescherming noodzakelijk is. 

Rijgebieden. Er kunnen beperkingen gelden als u het Voertuig naar een ander land/staat/eiland brengt. Daarom dient u dit, indien u dat van plan bent, op het moment van de boeking aan ons Contactcentrum te melden. Voor reizen naar bepaalde landen kan aanvullende documentatie vereist zijn, en kunnen lokale kosten in rekening gebracht worden. 

3. Betalingsvoorwaarden

De totale kosten voor elke huur worden bepaald op basis van de prijslijst die op het moment van de huur van toepassing is. Indien u niet aan de voorwaarden voor een contractueel tarief voldoet, dient het standaardtarief betaald te worden.

U dient bij het ophalen een geldige betaalpas met een vervaldatum na de geldende incheckdatum of een geldige HTFR-betaalkaart te tonen. 

Let op: HTFR accepteert veelgebruikte betaalmiddelen, zoals diverse creditcards, iDeal en Apple Pay, maar aangezien niet alle betaalpasbedrijven in alle landen vertegenwoordigd zijn, is het raadzaam van tevoren na te gaan of een bepaalde pas geaccepteerd wordt. Betaalpassen worden geaccepteerd tot de door het bedrijf achter de betaalpas toegestane limieten. Het is in geen geval mogelijk contant te betalen. 

Wanneer het Voertuig wordt teruggebracht, wordt het gefactureerde bedrag op de opgegeven creditcard in rekening gebracht, tenzij u een ander betaalmiddel overlegt.

Wanneer betaling uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag uitblijft, ontvangt u in totaal twee officiële aanmaningen, inclusief administratiekosten. Indien er van uw kant geen actie wordt ondernomen, zal uw zaak aan het incassobedrijf worden overgedragen. Vanaf dat moment is dat bedrijf verantwoordelijk voor alle verdere handelingen met betrekking tot uw zaak. 

Bij uitblijven van betaling uiterlijk op de vervaldag van welke factuur dan ook, of enige andere vorm van wanbetaling, zijn alle openstaande facturen terstond opeisbaar, en is HTFR gerechtigd onmiddellijke teruggave van alle op dat moment nog verhuurde Voertuigen te eisen en de overeenkomsten met betrekking tot deze huur te beëindigen.

De tarieven die van toepassing zijn op de huur, de bijkomende diensten en de optionele dekkingen of verzekeringen zijn de tarieven die op de datum van uitgifte van de huurovereenkomst van kracht zijn, en komen overeen met de kenmerken die u oorspronkelijk op het moment van de reservering (qua type Voertuig, duur, inleverlocatie...) hebt aangegeven. Voor elke wijziging van de kenmerken zal een passend alternatief tarief in rekening gebracht dienen te worden.

Indien het Voertuig niet met een volle brandstoftank ingeleverd wordt, zal de ontbrekende hoeveelheid brandstof en het tanken bij u in rekening worden gebracht, volgens de tarieven die gelden in het land van verhuur. De kosten kunnen hoger zijn dan bij een plaatselijk benzinestation. 

Het Voertuig dient schoon teruggebracht te worden. Ter verduidelijking van de staat van de paardenwagen: het paardengedeelte dient bij inlevering vrij te zijn van uitwerpselen van dieren, hooi, stro of zaagsel. Dit kan eenvoudig met een bezem bereikt worden. Aanvullend schoonspuiten of het gebruik van een hogedrukreiniger wordt zeer gewaardeerd, maar is nimmer verplicht.   Bij aanwezigheid van het bovengenoemde afval wordt een schoonmaakvergoeding van € 50,00 excl. btw in rekening gebracht. Indien de werkelijke schoonmaakkosten hoger zijn dan de vergoeding, worden ook de werkelijke extra kosten aan u doorberekend. De medewerker van HTFR die het Voertuig bij inlevering controleert, is volledig verantwoordelijk voor het beoordelen van de staat van de paardenwagen, en voor het nemen van een definitieve beslissing over het al dan niet in rekening brengen van de vergoeding. Ook de cabine van het Voertuig dient bij inlevering schoon te zijn, wat inhoudt dat er geen buitensporig vuil of dierenhaar op de stoelen en de vloerbedekking mag zitten, en de dashboardkastjes vrij van afval moeten zijn. Anders worden dezelfde kosten in rekening gebracht. 

4. Verzekeringen

Uw eigen risico bij schade bedraagt maximaal € 1.000,00 excl. btw. 

Alle paardenwagens zijn op basis van een Europese verzekering verzekerd, en zijn daarom niet geschikt om buiten de Europese Unie te rijden. Indien u buiten Europa moet rijden, dient u dit voor de reis met het HTFR-servicecentrum te bespreken. 

Door uw paard aan de binnen- of buitenkant van het Voertuig toegebrachte schade valt niet onder de verzekering, en is daarmee uw financiële verantwoordelijkheid. Bij een ongeval dient u HTFR onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

BELANGRIJKE OPMERKING: Schade aan het onderstel en/of het dak als gevolg van een botsing met een brug, tunnel, overhangende constructie enz. is niet gedekt, tenzij overmacht kan worden aangetoond.

Aansprakelijkheid voor schade aan het Voertuig, diefstal of ombouw. U bent aansprakelijk voor alle eventuele door HTFR in verband met het aan u toevertrouwde Voertuig geleden schade. Dit houdt in dat u in geval van diefstal van of schade aan het Voertuig HTFR volledig schadeloos dient te stellen (waarbij de vergoeding gelijk zal zijn aan de reparatiekosten, de doorverkoopwaarde van het Voertuig, de kosten van het verlies van gebruik,  de administratiekosten en andere bijkomende kosten). De vergoeding voor de reparatiekosten zal de marktwaarde van het gehuurde Voertuig op het moment van het voorval niet te boven gaan.

U wordt erop gewezen dat eventuele afstandsverklaringen van uw kant vervallen indien u nalaat redelijke maatregelen ten behoeve van de veiligheid van het Voertuig of de onderdelen of accessoires daarvan te nemen, zich niet aan alle beperkingen met betrekking tot het gebruik van het Voertuig houdt, of op andere wijze misbruik van het Voertuig maakt of het verkeerd gebruikt. 

In geval van contractbreuk bent u niet vrijgesteld van aansprakelijkheid jegens HTFR. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor alle financiële schade die HTFR ten gevolge van een dergelijke contractbreuk en alle daarmee verband houdende vorderingen van derden lijdt. U gaat akkoord met het betalen van alle kosten die HTFR bij het handhaven van deze voorwaarden maakt.

Het voorgaande houdt in ieder geval in dat HTFR, haar functionarissen, bestuurders of werknemers jegens de contractant niet aansprakelijk zijn voor welke bedragen dan ook, en evenmin voor eventuele procedures, rechtszaken of vorderingen met betrekking tot uit de huur of het gebruik van een Voertuig voortvloeiende of daarmee verband houdende directe of indirecte schade, gevolgschade of bij wijze van straf opgelegde schadevergoedingen (zoals verlies van handel of winstderving), ongeacht of de procedure op een overeenkomst of een onrechtmatige daad gebaseerd is. U vrijwaart HTFR  voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen of onkosten die uit de huur en/of het gebruik van het Voertuig voortvloeien.

Indien de door HTFR geleden schade vervolgens lager uitvalt (omdat het Voertuig binnen 60 dagen hersteld kan worden, of in verband met gedeeltelijke of volledige aansprakelijkheid van de derde), ontvangt u de overeenkomstige restitutie.

Lichte schade. Zowel bij het uitchecken als bij het inchecken zal HTFR, samen met u, alle zichtbare lichte schade aan een Voertuig in de huurovereenkomst vastleggen. Bij het uitchecken dient niet-herstelde schade in de huurovereenkomst te worden vermeld, met de juiste handtekeningen van u en HTFR. Aan het einde van de huurtermijn, d.w.z. bij het inchecken, dient eventueel vastgestelde nieuwe lichte schade aan de huurovereenkomst te worden toegevoegd. Elke nieuwe lichte schade dient onmiddellijk aan HTFR te worden gemeld, in de huurovereenkomst te worden vermeld, en door u en HTFR ondertekend te worden. De door HTFR in verband met deze schade gemaakte kosten (reparatiekosten en andere met het voorval verband houdende kosten) zullen aan u in rekening worden gebracht. 

Deze reparatiekosten worden rechtstreeks door HTFR aan u gefactureerd en omvatten de kosten van het schadeherstel, alsmede administratiekosten, immobilisatiekosten, de kosten van onderdelen en arbeidskosten. De bovengenoemde gefactureerde reparatiekosten zijn verschuldigd onder dezelfde voorwaarden als de betaling uit hoofde van de huurovereenkomst. 

5. Het Voertuig: Staat, gebruik, hulp bij pech onderweg en onderhoud/mechanische problemen.

Staat van het voertuig. Een beschrijving van de staat van het Voertuig zal u samen met de huurovereenkomst overhandigd worden. Voordat u de huurlocatie verlaat, dient u de staat van het Voertuig te controleren. Wanneer een duidelijk gebrek wordt vastgesteld dat nog niet in het document is vermeld, dient u de medewerker van HTFR aan de balie daarvan onmiddellijk in kennis stellen, zodat het Voertuig gezamenlijk kan worden geïnspecteerd. In een dergelijk geval dient het document aangepast te worden en door beide partijen ondertekend te worden. Indien het gewijzigde document niet door beide partijen is ondertekend, geldt de staat van het Voertuig zoals in uw huurovereenkomst aangegeven, en wordt ervan uitgegaan dat u het Voertuig in goed werkende staat heeft ontvangen. U dient het Voertuig in dezelfde staat terug te brengen als waarin het aan het begin van de huurtermijn werd geleverd.  U bent verantwoordelijk voor eventuele reparatie- of opknapkosten, die bij de huurprijs zullen worden opgeteld.

Gebruik van het Voertuig. Het Voertuig mag alleen door u worden bestuurd, en dan alleen op voorwaarde dat uw rijvaardigheid op geen enkele wijze door een geestelijke of lichamelijke beperking belemmerd wordt of bij wet verboden is. 

In elk Voertuig zit een speciaal GPS-systeem van Moving Intelligence waarmee wij de locatie van de paardenwagen kunnen bepalen. Door onze Algemene Voorwaarden te lezen en aanvaarden, geeft u ons toestemming om de locatie van de paardenwagen op elk moment te controleren. Dit zal uitsluitend om veiligheidsredenen plaatsvinden, zoals voor kilometerbegeleiding en het gedetailleerd volgen van het Voertuig.

Indien u het Voertuig buiten het land van huur wenst te brengen, dient u na te gaan of dit volgens de Algemene Voorwaarden van HTFR toegestaan is en, indien nodig, voorafgaande schriftelijke toestemming van HTFR te vragen. 

Het Voertuig zal met een volle brandstoftank aan u worden geleverd. U mag het Voertuig alleen met het juiste type brandstof voltanken. Zoals in artikel 3 is aangegeven , indien het Voertuig niet met een volle tank teruggebracht wordt, de kosten voor brandstof en het tanken voor uw rekening. 

U bent aansprakelijk voor alle kosten, belastingen, boetes en straffen die in verband met het gebruik van het Voertuig gemaakt en opgelegd worden en bij HTFR in rekening gebracht worden, tenzij deze door toedoen van HTFR zijn ontstaan.

Gedurende de huurtermijn dient u de voor elke zorgvuldige gebruiker gebruikelijke controles uit te voeren (oliepeil, bandenspanning, enz.), en dient u zich – indien van toepassing – aan de onderhoudscyclus van het Voertuig zoals in de onderhoudsgids vermeld te houden.

U verbindt zich ertoe het Voertuig wanneer u het parkeert – ongeacht of dit slechts voor korte tijd is – te vergrendelen, en van het alarm en/of de immobilisatie-uitrusting van het Voertuig gebruik te maken. U mag het Voertuig in geen geval onbeheerd en met de sleutels in het contact achterlaten. Wanneer u de sleutels niet inlevert, zal dit tot ongeldigheid van de diefstaldekking leiden.

U verbindt zich ertoe het Voertuig op een verantwoordelijke wijze en, in het bijzonder, alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is te gebruiken.

In het bijzonder is het niet toegestaan het Voertuig onder een van de volgende omstandigheden of voor een van de volgende doeleinden te gebruiken:

 • onder invloed van alcohol, drugs of andere soorten verdovende middelen;
 • voor vervoer van ontvlambare of gevaarlijke goederen, of giftige, bijtende, radioactieve of andere schadelijke stoffen; 
 • voor vervoer van zaken die door hun geur of toestand schade aan het Voertuig toebrengen of waardoor het HTFR tijd of geld zal kosten om het Voertuig weer klaar voor verhuur te maken;
 • voor vervoer van levende dieren (met uitzondering van huisdieren – PAARDEN, de rest is aan voorafgaande toestemming van HTFR onderworpen);
 • met een imperiaal, bagagedrager of soortgelijke zaken, tenzij deze door HTFR ter beschikking gesteld zijn;
 • voor wederverhuur aan of gebruik door anderen;
 • voor personenvervoer, op basis van huur of tegen betaling;
 • voor het geven van rijlessen;
 • op onverharde wegen of wegen waarvan het wegdek of de staat van onderhoud gevaar voor de wielen, banden of het mechanisme van de onderkant van het Voertuig op kan leveren;
 • voor het opzettelijk plegen van een strafbaar feit;
 • geen van de in het Voertuig vervoerde goederen en bagage, met inbegrip van de verpakking en opbergmiddelen daarvan, mag het Voertuig beschadigen, noch de inzittenden buitengewoon in gevaar brengen.

Voor elk strafbaar feit dat tijdens de huurtermijn begaan wordt en op een of andere manier met uw gebruik van het Voertuig verband houdt, bent u net zo aansprakelijk als wanneer u de eigenaar van het Voertuig zou zijn. Op verzoek van de politie of een officiële instantie kan HTFR verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen. Een dergelijke overdracht vindt met inachtneming van de wetten inzake gegevensbescherming van het land van verhuur plaats.

6. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op de overeenkomst tussen u en HTFR en alle geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de Nederlandse wet wegens dwingend recht niet van toepassing is, is de wet van het land van de locatie waar het Voertuig opgehaald wordt van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomst zullen door de bevoegde rechter in Nederland beslecht worden.