Algemene voorwaarden
Short- en operational lease

1. Definities en Algemene Beginselen

“Horsetrucksforrent.com” is een handels(merk)naam van de officiële onderneming Anemone Horse Carrier BV. Horsetrucksforrent.com wordt hierna aangeduid als HTFR.

“U” verwijst naar de klant (hoofdbestuurder) die de lease-overeenkomst heeft getekend en bevoegd is het Voertuig te besturen. Voor alle duidelijkheid wordt met “u” de hoofdbestuurder, de persoon die de leasing betaalt en/of de persoon die het Voertuig boekt bedoeld. Let wel dat, hoewel “u” naar meerdere personen kan verwijzen, wij met alle partijen een overeenkomst aangaan, maar over een bevestigde boeking alleen met de hoofdbestuurder kunnen spreken.

“Voertuig” is de paardenwagen die HTFR of een ander bedrijf – zoals ten tijde van de boeking aangegeven – aan u verleast, voor de overeengekomen duur van de lease-overeenkomst, en verwijst tevens naar alle onderdelen en accessoires die daar bij aanvang van de lease op aangebracht zijn.

“Schade” is alle schade aan het Voertuig (met inbegrip van de ruiten, lichten en spiegels), en – indien van toepassing – alle schade aan eigendommen van derden.

“Onze Voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van onze diensten, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Geen enkele handeling van HTFR mag als aanvaarding van welke andere voorwaarden dan ook opgevat worden. Aanvaarding van de diensten of ondertekening van een overeenkomst geldt als afdoende bewijs van uw aanvaarding van deze voorwaarden. Wij kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, en raden u aan de website te bezoeken om te controleren of de voorwaarden die op u van toepassing zijn gewijzigd zijn.

Juistheid van informatie. Hoewel wij ernaar streven de juistheid van de informatie op deze website te waarborgen, zijn noch wij, noch onze aangesloten ondernemingen, leveranciers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle op deze website verstrekte informatie te beoordelen.

Wij zijn – onder andere – niet aansprakelijk wanneer iemand onder invloed van alcohol/drugs rijdt, opzettelijk schade veroorzaakt, of op onverhard terrein of zonder de vereiste voorzichtigheid en aandacht rijdt. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot daarmee verband houdende vorderingen.

HTFR is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en tikfouten in de overeenkomst.

Belangrijke informatie met betrekking tot wisselkoersen. Het is mogelijk dat, door schommelingen in de wisselkoersen, het bedrag dat op uw betaalpas in rekening wordt gebracht afwijkt van de prijs die wij op het moment dat u ermee akkoord gaat om voor een product of dienst te betalen vermelden. Eventuele verschillen zijn afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoersen in de periode tussen het moment dat u boekt en het moment dat het bedrag op het afschrift van uw betaalpas wordt vermeld. Ook indien wij geld op uw rekening terugstorten, zullen wij het exacte bedrag terugstorten dat oorspronkelijk in rekening is gebracht; wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wisselkoersschommelingen die ertoe leiden dat u een hoger of lager bedrag terugkrijgt dan verwacht.

Gebruiksvoorwaarden van de website. Het is verboden een apparaat of softwareprogramma te gebruiken om direct of indirect met deze website te communiceren met als doel inhoud en/of andere gegevens, inclusief prijzen, op te halen, of een poging daartoe te doen. Het is tevens verboden de normale werking van deze website te verstoren, of een poging daartoe te doen. Elke activiteit die naar onze mening onze systemen overmatig belast of onder druk zet, zal beëindigd worden. Wij houden voortdurend toezicht op iedereen die onze website bezoekt, en activiteiten van geautomatiseerde systemen of personen die onredelijk veel zoekopdrachten uitvoeren, met als doel toegang tot informatie en/of prijzen te krijgen, zullen beëindigd worden, en de betreffende systemen/personen zal de verdere toegang tot onze websites ontzegd worden. Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Recensies van klanten. Ingevulde recensies kunnen – met als enig doel klanten over uw mening over de service en kwaliteit van het bedrijf te informeren – op onze website gezet worden, en door HTFR geheel of gedeeltelijk ten behoeve van onze platforms, sociale media, nieuwsbrieven, speciale promoties, mobiele applicaties of andere kanalen die aan HTFR toebehoren of door haar beheerd, gebruikt of gecontroleerd worden gebruikt worden. Door een recensie te geven, stemt u met het bovenstaande gebruik daarvan in. Wij behouden ons het recht voor om recensies naar eigen goeddunken aan te passen, te weigeren of te verwijderen. Recensies geven de persoonlijke mening weer van HTFR-klanten die na afloop van de leasetermijn een enquête hebben ingevuld. Deze meningen geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van HTFR weer.

Wet inzake bescherming van persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat HTFR in het kader van de uitvoering van de boeking en het proces een aantal persoonsgegevens verzamelt. U bent verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken; bij gebreke daaraan kan HTFR de boeking en/of de lease niet goed verzekeren. U hebt het recht door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te wissen. U kunt feitelijke onjuistheden in die gegevens corrigeren door ons een verzoek te zenden waarin u op de fout wijst. De gegevens zullen alleen voor de professionele doeleinden van het leaseproces worden gebruikt.

Om ons in staat te stellen u effectief diensten te verlenen, kan HTFR van tijd tot tijd verzamelde gegevens aan andere bedrijven in of buiten de EU overdragen. Deze overdracht houdt geen enkele beperking in, en ons privacybeleid blijft volledig van toepassing. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, machtigt u HTFR International om tot een dergelijke overdracht over te gaan.

De vermelde Algemene Informatie en Algemene Voorwaarden zijn op het moment van de publicatie van dit document correct.

2. Randvoorwaarden: Wat hebt u nodig om een Voertuig te huren?

Rijbewijs. U dient in het bezit te zijn van een rijbewijs dat geldig is in het land waar de leasing plaatsvindt, en in staat te zijn dit te tonen. Verlopen of voorlopige rijbewijzen worden niet geaccepteerd. U dient het rijbewijs ook tijdens de gehele leasetermijn bij u te dragen, zodat de plaatselijke autoriteiten het kunnen controleren.

Er vindt geen restitutie plaats indien een bedrijf in verband met niet-vermelde aantekeningen, of omdat u niet in staat bent een rijbewijs of een equivalent daarvan, of de vereiste informatie over aantekeningen te overleggen weigert een paardenwagen te leveren. Wij zijn niet aansprakelijk voor het voltooien van de reis, noch voor enige terugbetaling, compensatie of andere kosten die u in een dergelijk geval mocht dienen te voldoen.

Let op: als u in het buitenland rijdt, hebt u mogelijk een internationaal rijbewijs nodig. Het is aan de bestuurder om na te gaan of hij een internationaal rijbewijs nodig heeft. Een internationaal rijbewijs treedt niet in de plaats van een gewoon rijbewijs: een volledig rijbewijs op naam van de hoofdbestuurder blijft vereist om de paardenwagen te kunnen huren, en elke bestuurder die een internationaal rijbewijs nodig heeft, dient beide documenten te allen tijde bij zich te dragen. Het internationale rijbewijs is alleen geldig indien het vergezeld gaat van het gewone rijbewijs. Als een internationaal rijbewijs vereist is, kunt u uw Voertuig niet ophalen zonder het internationale rijbewijs en uw gewone rijbewijs.

Wanneer leasing buiten het land waar u woont plaatsvindt, dient u tevens een geldige identiteitskaart of geldig paspoort te overleggen. Hoewel deze identiteitsdocumenten over het algemeen niet gevraagd worden als u in een lidstaat van de Europese Unie woont en leasing in een andere lidstaat van de Europese Unie plaatsvindt, wordt elk geval afzonderlijk beoordeeld.

Meer details vindt u in deel 3 – Betalingsvoorwaarden

Rijgebieden. Er kunnen beperkingen gelden als u het Voertuig naar een ander land/staat/eiland brengt. Daarom dient u dit, indien u dat van plan bent, op het moment van de boeking aan ons Contactcentrum te melden. Voor reizen naar bepaalde landen kan aanvullende documentatie vereist zijn, en kunnen lokale kosten in rekening gebracht worden.

3. Betalingsvoorwaarden

Indien het Voertuig niet met een volle brandstoftank ingeleverd wordt, zal de ontbrekende hoeveelheid brandstof en het tanken bij u in rekening worden gebracht, volgens de tarieven die gelden in Nederland. De kosten kunnen hoger zijn dan bij een plaatselijk benzinestation.

Het Voertuig dient schoon teruggebracht te worden. Ter verduidelijking van de staat van de paardenwagen: het paardengedeelte dient bij inlevering vrij te zijn van uitwerpselen van dieren, hooi, stro of zaagsel. Dit kan eenvoudig met een bezem bereikt worden. Aanvullend schoonspuiten of het gebruik van een hogedrukreiniger wordt zeer gewaardeerd, maar is nimmer verplicht.  Bij aanwezigheid van het bovengenoemde afval wordt een schoonmaakvergoeding van € 50,00 excl. btw in rekening gebracht. Indien de werkelijke schoonmaakkosten hoger zijn dan de vergoeding, worden ook de werkelijke extra kosten aan u doorberekend. De medewerker van HTFR die het Voertuig bij inlevering controleert, is volledig verantwoordelijk voor het beoordelen van de staat van de paardenwagen, en voor het nemen van een definitieve beslissing over het al dan niet in rekening brengen van de vergoeding. Ook de cabine van het Voertuig dient bij inlevering schoon te zijn, wat inhoudt dat er geen buitensporig vuil of dierenhaar op de stoelen en de vloerbedekking mag zitten, en de dashboardkastjes vrij van afval moeten zijn. Anders worden dezelfde kosten in rekening gebracht.

4. Verzekeringen

Uw eigen risico bij schade bedraagt maximaal € 1.000,00 excl. btw.

Alle paardenwagens zijn op basis van een Europese verzekering verzekerd, en zijn daarom niet geschikt om buiten de Europese Unie te rijden. Indien u buiten Europa moet rijden, dient u dit voor de reis met het HTFR-servicecentrum te bespreken.

Door uw paard aan de binnen- of buitenkant van het Voertuig toegebrachte schade valt niet onder de verzekering, en is daarmee uw financiële verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid voor schade aan het Voertuig, diefstal of ombouw. U bent aansprakelijk voor alle eventuele door HTFR in verband met het aan u toevertrouwde Voertuig geleden schade. Dit houdt in dat u in geval van diefstal van of schade aan het Voertuig HTFR volledig schadeloos dient te stellen (waarbij de vergoeding gelijk zal zijn aan de reparatiekosten, de doorverkoopwaarde van het Voertuig, de kosten van het verlies van gebruik,  de administratiekosten en andere bijkomende kosten). De vergoeding voor de reparatiekosten zal de marktwaarde van het geleasde Voertuig op het moment van het voorval niet te boven gaan.

U wordt erop gewezen dat eventuele afstandsverklaringen van uw kant vervallen indien u nalaat redelijke maatregelen ten behoeve van de veiligheid van het Voertuig of de onderdelen of accessoires daarvan te nemen, zich niet aan alle beperkingen met betrekking tot het gebruik van het Voertuig houdt, of op andere wijze misbruik van het Voertuig maakt of het verkeerd gebruikt.

In geval van contractbreuk bent u niet vrijgesteld van aansprakelijkheid jegens HTFR. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor alle financiële schade die HTFR ten gevolge van een dergelijke contractbreuk en alle daarmee verband houdende vorderingen van derden lijdt. U gaat akkoord met het betalen van alle kosten die HTFR bij het handhaven van deze voorwaarden maakt.

Het voorgaande houdt in ieder geval in dat HTFR, haar functionarissen, bestuurders of werknemers jegens de contractant niet aansprakelijk zijn voor welke bedragen dan ook, en evenmin voor eventuele procedures, rechtszaken of vorderingen met betrekking tot uit de lease-overeenkomst of het gebruik van een Voertuig voortvloeiende of daarmee verband houdende directe of indirecte schade, gevolgschade of bij wijze van straf opgelegde schadevergoedingen (zoals verlies van handel of winstderving), ongeacht of de procedure op een overeenkomst of een onrechtmatige daad gebaseerd is. U vrijwaart HTFR  voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen of onkosten die uit de leasing en/of het gebruik van het Voertuig voortvloeien.

Indien de door HTFR geleden schade vervolgens lager uitvalt (omdat het Voertuig binnen 60 dagen hersteld kan worden, of in verband met gedeeltelijke of volledige aansprakelijkheid van de derde), ontvangt u de overeenkomstige restitutie.

5. Het Voertuig: Staat, gebruik, hulp bij pech onderweg en onderhoud/mechanische problemen.

Staat van het voertuig. Een beschrijving van de staat van het Voertuig zal u samen met de lease-overeenkomst overhandigd worden. Voordat u de leasing locatie verlaat, dient u de staat van het Voertuig te controleren. Wanneer een duidelijk gebrek wordt vastgesteld dat nog niet in het document is vermeld, dient u de medewerker van HTFR aan de balie daarvan onmiddellijk in kennis stellen, zodat het Voertuig gezamenlijk kan worden geïnspecteerd. In een dergelijk geval dient het document aangepast te worden en door beide partijen ondertekend te worden. Indien het gewijzigde document niet door beide partijen is ondertekend, geldt de staat van het Voertuig zoals in uw lease-overeenkomst aangegeven, en wordt ervan uitgegaan dat u het Voertuig in goed werkende staat heeft ontvangen. U dient het Voertuig in dezelfde staat terug te brengen als waarin het aan het begin van de leasetermijn werd geleverd. U bent verantwoordelijk voor eventuele reparatie- of opknapkosten, die bij de leaseprijs zullen worden opgeteld.

Gebruik van het Voertuig. Het Voertuig mag alleen door een persoon bestuurd worden met een geldig Nederlands of Europees rijbewijs. Op voorwaarden dat de rijvaardigheid op geen enkele wijze door een geestelijke of lichamelijke beperking belemmerd wordt of bij wet verboden is.

In elk Voertuig zit een speciaal GPS-systeem waarmee wij de locatie van de paardenwagen kunnen bepalen. Door onze Algemene Voorwaarden te lezen en aanvaarden, geeft u ons toestemming om de locatie van de paardenwagen op elk moment te controleren. Dit zal uitsluitend om veiligheidsredenen plaatsvinden, zoals voor kilometerbegeleiding en het gedetailleerd volgen van het Voertuig.

Het Voertuig zal met een volle brandstoftank aan u worden geleverd. U mag het Voertuig alleen met het juiste type brandstof voltanken. Zoals in artikel 3 is aangegeven , indien het Voertuig niet met een volle tank teruggebracht wordt, de kosten voor brandstof en het tanken voor uw rekening.

U verbindt zich ertoe het Voertuig wanneer u het parkeert – ongeacht of dit slechts voor korte tijd is – te vergrendelen, en van het alarm en/of de immobilisatie-uitrusting van het Voertuig gebruik te maken. U mag het Voertuig in geen geval onbeheerd en met de sleutels in het contact achterlaten. Wanneer u de sleutels niet inlevert, zal dit tot ongeldigheid van de diefstaldekking leiden.

U verbindt zich ertoe het Voertuig op een verantwoordelijke wijze en, in het bijzonder, alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is te gebruiken.

In het bijzonder is het niet toegestaan het Voertuig onder een van de volgende omstandigheden of voor een van de volgende doeleinden te gebruiken:

 • onder invloed van alcohol, drugs of andere soorten verdovende middelen;
 • voor vervoer van ontvlambare of gevaarlijke goederen, of giftige, bijtende, radioactieve of andere schadelijke stoffen;
 • voor vervoer van zaken die door hun geur of toestand schade aan het Voertuig toebrengen of waardoor het HTFR tijd of geld zal kosten om het Voertuig weer klaar voor leasing te maken;
 • voor vervoer van levende dieren (met uitzondering van huisdieren – PAARDEN, de rest is aan voorafgaande toestemming van HTFR onderworpen);
 • met een imperiaal, bagagedrager of soortgelijke zaken, tenzij deze door HTFR ter beschikking gesteld zijn;
 • voor wederverhuur aan anderen;
 • voor personenvervoer, op basis van huur of tegen betaling;
 • voor het geven van rijlessen;
 • op onverharde wegen of wegen waarvan het wegdek of de staat van onderhoud gevaar voor de wielen, banden of het mechanisme van de onderkant van het Voertuig op kan leveren;
 • voor het opzettelijk plegen van een strafbaar feit;
 • geen van de in het Voertuig vervoerde goederen en bagage, met inbegrip van de verpakking en opbergmiddelen daarvan, mag het Voertuig beschadigen, noch de inzittenden buitengewoon in gevaar brengen.

Voor elk strafbaar feit dat tijdens de leasetermijn begaan wordt en op een of andere manier met uw gebruik van het Voertuig verband houdt, bent u net zo aansprakelijk als wanneer u de eigenaar van het Voertuig zou zijn. Op verzoek van de politie of een officiële instantie kan HTFR verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen. Een dergelijke overdracht vindt met inachtneming van de wetten inzake gegevensbescherming van het land plaats.

6. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op de overeenkomst tussen u en HTFR en alle geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de Nederlandse wet wegens dwingend recht niet van toepassing is, is de wet van het land van de locatie waar het Voertuig opgehaald wordt van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomst zullen door de bevoegde rechter in Nederland beslecht worden.

7. Short/operational lease

7.1 Rechtsverhouding

Overschrijvingsbewijzen c.q. tenaamstellingscodes worden nimmer verstrekt dan nadat lessee aan alle verplichtingen uit hoofde van de lease-overeenkomst heeft voldaan.

7.2 Betaling van de leasetermijn

7.2.1. Lessee dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te voldoen, dat wil zeggen:

- een eventuele aanbetaling op de daarvoor overeengekomen datum en bij gebreke daarvan in ieder geval uiterlijk op de datum van terbeschikkingstelling;

- de eerste termijn, zijnde een pro rato vergoeding vanaf de terbeschikkingstelling tot de 1ste dag van de daarop volgende kalendermaand, alsmede de eerste volledige leasetermijn, per de 1ste van de maand volgend op het moment van terbeschikkingstelling;

- de overige leasetermijnen, telkens bij vooruitbetaling per de eerste dag van de maand, zijnde de vervaldag;

- een eventueel overeengekomen koopoptieprijs of slottermijn per expiratiedatum van de lease overeenkomst;

- alle overige verschuldigde bedragen direct na ontvangst doch uiterlijk 14 dagen na datum van de betreffende factuur.

7.2.2. Indien partijen een geschil hebben omtrent de verschuldigdheid en/of hoogte van de facturen, is de administratie van HTFR bindend behoudens schriftelijk tegenbewijs.

7.2.3. Over niet tijdig betaalde bedragen is lessee, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, vertragingsrente verschuldigd ad 5% per maand gerekend vanaf de vervaldatum van de facturen tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle zal worden gerekend.

7.2.4. Lessee is niet gerechtigd enige betaling op te schorten met een beroep op compensatie en/of schuldvergelijking. Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschorting plaatsvinden.

7.3 Kosten niet begrepen in de leasetermijn

Alle kosten en boetes, waaronder begrepen voor verkeersovertredingen, met betrekking tot of als gevolg van het feitelijk gebruik van het object en bijbehorende accessoires, gereedschappen, bescheiden en andere toevoegingen en/of uitrustingen, zijn voor rekening van lessee.

7.4 Gebruik van het object

7.4.1. Lessee zal een object uitsluitend (doen) gebruiken voor de doeleinden waarvoor het volgens de bijbehorende (technische) specificaties bestemd en ingericht is. Lessee dient over de vergunningen te beschikken die voor het gebruik voor de doeleinden waarvoor het object bestemd en ingericht is benodigd zijn en het object volgens de voorschriften van die vergunning te gebruiken. Zo zal lessee zich met name ten aanzien van snelheid, belasting en belading houden aan de voor het object gegeven instructies en aanwijzingen van de desbetreffende fabrikant, importeur, dealer of leverancier, zoals die daarvoor zijn opgenomen in o.a. het bij het object behorende onderhouds- of instructieboekje.

7.4.2. Het object mag uitsluitend door bevoegden worden bestuurd die beschikken over een rijbewijs dat zowel in Nederland, als in het land waar het object wordt gebruikt, geldig is.

7.4.3. Het is lessee niet toegestaan een object te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, noch het object, zonder daartoe de voorafgaande schriftelijk toestemming van HTFR te hebben verkregen, te verhuren of op enigerlei wijze aan derde(n) in gebruik te geven.

7.4.4. Lessee zal zich houden aan alle voorwaarden en bepalingen van de voor het object afgesloten verzekering en geen daarmee strijdige handelingen verrichten. Een object mag alleen door lessee worden gebruikt in een land waar de afgesloten verzekering dekking biedt.

7.4.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTFR is het lessee niet toegestaan wezenlijke veranderingen, zoals opbouw, betimmeringen of accessoires op of aan het object aan te

brengen.

7.4.6. Alle boetes en/of sancties die worden opgelegd door de autoriteiten in of buiten Nederland komen te allen tijde voor rekening van lessee.

7.4.7. Indien lessee in gebreke is met betaling(en) aan derde(n) verband houdende met het object, is HTFR gerechtigd ter behoud van haar rechten deze betaling(en) namens lessee te voldoen. Lessee is gehouden de door HTFR betaalde bedragen, vermeerderd met administratiekosten en overige kosten, op eerste verzoek aan HTFR te voldoen.

7.4.8. HTFR is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de technische staat van het object. Aan verhindering van lessee om van het object gebruik te maken kan lessee niet het recht ontlenen de overeenkomst te ontbinden of tussentijds te beëindigen, zelfs niet indien de verhindering een gevolg is van overmacht. Lessee is onverminderd gehouden zonder korting of compensatie de leasetermijnen en overige facturen aan HTFR te voldoen. HTFR is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding om welke reden dan ook.

7.5. Schade, diefstal

7.5.1. In geval van diefstal, vermissing of schade aan of veroorzaakt door of met het object zal lessee HTFR daarvan onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 24 uur door middel van een

volledig ingevuld schadeaangifteformulier in kennis stellen. Voorts zal lessee bij diefstal, vermissing of schadegeval op de openbare weg of schade waarbij lichamelijk letsel, resp. derde(n) betrokken

zijn, onverwijld door de politie proces-verbaal en zo mogelijk verklaringen van getuigen laten opmaken en deze aan HTFR overleggen.

7.5.2. In geval van diefstal of vermissing zal lessee er voor zorg dragen dat van het betreffende object, binnen 48 uur alle sleutels, bescheiden en de overige toebehoren zoals audio-, beveiliging en communicatieapparatuur aan HTFR bezorgd zullen worden. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie.

7.5.3. Lessee is verplicht direct na het ontstaan van schade, het object voor taxatie aan te bieden en voor herstel van de schade de instructies van HTFR stipt op te volgen.

7.5.4. HTFR factureert bij schadegevallen de bedragen inzake eigen risico terstond aan lessee. Indien de ontstane schade geheel door derde(en) aan HTFR is vergoed, crediteert HTFR de facturen inzake eigen risico.

7.5.5. Schade aan het object die op enig moment door HTFR wordt geconstateerd en waarvan HTFR geen tijdige melding conform het in dit artikel bepaalde van lessee heeft ontvangen komt geheel voor rekening van lessee. De vaststelling van de aard en de omvang van de schade door HTFR of de door haar ingeschakelde deskundige(n) is bindend voor lessee.

7.5.6. Schade die optreedt, al dan niet veroorzaakt ten gevolge van een ongeval, aan het object, lessee, en/of derde(n) dan wel de daarmee vervoerde, inclusief de eventueel in het object bevindende persoonlijke eigendommen van de inzittende(n), en/of andere zaken, welke niet of niet volledig door verzekering of anderszins is gedekt, komt volledig voor rekening van lessee. Lessee vrijwaart HTFR tegen iedere aanspraak terzake.

7.6. Tussentijdse beëindiging

Lessee kan HTFR gedurende de looptijd van een lease-overeenkomst verzoeken haar toe te staan alle resterende verplichtingen voortvloeiende uit een lease overeenkomst ineens te voldoen teneinde de lease van betreffend object te beëindigen en het eigendom van dit object te verkrijgen. HTFR is niet gehouden met dit verzoek in te stemmen, dan wel kan aan inwilliging van het verzoek voorwaarden verbinden. HTFR zal haar instemming aan een dergelijk verzoek doorgaans slechts onthouden indien zij dit op grond van haar zekerheidspositie in het kader van de gehele lease-overeenkomst en met inachtneming van de verplichtingen wenselijk acht. Indien HTFR instemt met een verzoek van lessee de lease overeenkomst tijdens de looptijd daarvan te beëindigen zijn de toekomstige verplichtingen, bestaande uit de som der resterende termijnen, exclusief servicecomponenten vermeerderd met

de koopoptie prijs dan wel restwaarde inzake deze lease overeenkomst direct en geheel opeisbaar. HTFR kan een korting geven op de component rente van de terstond opeisbare resterende termijnen, zij is hier echter niet toe verplicht.

7.7. Ontbinding

7.7.1. HTFR is gerechtigd de gehele lease-overeenkomst en/of de lease overeenkomst(en) zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en zich weer in het bezit van de betreffende objecten te (doen) stellen, indien:

- Lessee enige verplichting uit de lease-overeenkomst, en/of de Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig, niet volledig of niet correct nakomt;

- Lessee overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet, failliet wordt verklaard, onder de bepalingen van de WSNP komt te vallen, zich in het buitenland vestigt, haar bedrijf (gedeeltelijk)

verkoopt, stil legt of liquideert, de aandelen in het kapitaal van lessee in andere handen overgaan al dan niet als gevolg van juridische fusie of splitsing, dan wel de zeggenschapsverhoudingen binnen lessee wijzigen;

- Beslag op het geheel of een deel van het vermogen van lessee of op een object wordt gelegd, alsmede in geval van justitieel beslag;

- De verzekeringsmaatschappij lessee op welke grond dan ook als verzekeringnemer weigert of als gevolg van het schadeverloop de verzekering beëindigt dan wel indien er geen normale verzekeringsdekking tegen cascoschade meer kan worden verkregen, dan wel indien lessee het object onvoldoende verzekerd houdt;

- Lessee bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste opgave heeft verstrekt, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen die van dien aard zijn, dat HTFR de overeenkomst niet of niet onder dezelfde omstandigheden zou zijn aangegaan, indien zij de juiste stand van zaken had gekend;

- Er zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van HTFR de verhaalsmogelijkheden van HTFR beperken in gevaar brengen, dan wel indien een neergelegde of verleende aansprakelijkheidsverklaring voor lessee wordt ingetrokken.

7.7.2. Indien HTFR overgaat tot ontbinding is lessee niet langer gerechtigd het object te gebruiken en dient zij deze in te leveren conform de daarvoor geldende procedure. HTFR is alsdan gerechtigd vrijelijk over het object te beschikken, waaronder begrepen de verkoop van het object.

7.7.3. Ontbinding leidt tot schadeplichtigheid van lessee. De schade welke lessee alsdan verschuldigd is, bestaat in ieder geval uit de som der resterende leasetermijnen vermeerderd met alle met de ontbinding samenhangende kosten. Indien HTFR het object niet binnen 30 dagen na ontbinding heeft verkocht geldt de executiewaarde als verkoopopbrengst van het object. HTFR is te allen tijde onder de lease-overeenkomst bevoegd tot verrekening van haar vorderingen met vorderingen van de lessee.

7.7.4. HTFR heeft, indien zich een van de hiervoor genoemde omstandigheden voordoet, ongeacht of zij gebruik maakt van haar recht tot ontbinding recht op volledige vergoeding van alle als

gevolg daarvan voor haar opkomende kosten, waaronder begrepen volledige vergoeding van kosten van juridische bijstand in en buiten rechte. HTFR heeft de keuze ofwel de werkelijke

buitengerechtelijke kosten te vorderen ofwel buitengerechtelijke kosten te vorderen welke hierbij worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van EUR 250,00.

7.7.5. Indien lessee voorkomt op de sanctielijst van de Sanctiewet dan is HTFR gerechtigd om direct tot ontbinding over te gaan, onder de hiervoor genoemde voorwaarden.

7.8 Inname van een object en eindafrekening

7.8.1. Na het verstrijken van de overeengekomen looptijd, dan wel in geval van beëindiging conform het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde van een leaseovereenkomst

in het geheel, zal lessee het betreffende object in goede staat bij HTFR of op een, door HTFR daartoe aan te wijzen, andere plaats inleveren.

7.8.2. Het inleveren van een object wordt bevestigd door ondertekening van een innameformulier waarop o.a. de kilometerstand en de staat waarin het object zich op dat moment bevindt wordt

aangegeven. Lessee dient de sleutels, de reserve sleutels, de kentekenbewijzen c.q. kentekencards en alle overige toebehoren af te geven aan de ontvanger van het object. Alle toebehoren welke niet bij de lease zijn inbegrepen mogen, wanneer verwijdering geen beschadiging of waardevermindering van het object tot gevolg heeft, door lessee worden verwijderd.

7.8.3. Indien HTFR genoodzaakt is tot invordering van het object zonder de medewerking van lessee in te gaan, wordt het innameformulier ondertekend door de ontvanger van het object. De vaststelling in het innameformulier is bindend.

7.8.4. HTFR is gerechtigd de herstelkosten en waardevermindering aan het object ontstaan door niet (tijdig) gemelde dan wel niet of niet deugdelijk herstelde schade alsook die van geconstateerde schade als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik en de (extra) kosten voor niet of ondeugdelijk verricht onderhoud op lessee te verhalen. Lessee dient deze kosten op eerste verzoek van HTFR te voldoen.

7.8.5. De kosten van verwijdering van reclame, benamingen en dergelijke zijn eveneens voor rekening van lessee. Ook de kosten voortvloeiende uit verlies of niet tijdig aan

HTFR afgeven van de bij het object behorende bescheiden en overige toebehoren zijn voor rekening van lessee.

7.8.6. Na inname van het object stelt HTFR een eindafrekening op. Verrekening vindt in ieder geval plaats over de meer gereden kilometers en zo dit is overeengekomen over de minder gereden

kilometers tegen de respectievelijke tarieven zoals opgenomen in de lease-overeenkomst.